Statute (Polish language document)

STATUT STOWARZYSZENIA COLUMBIA CLUB OF POLAND

Tekst jednolity z dnia 10 marca 2020 r., zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 20 września 2022 r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Stowarzyszenie, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, nosi nazwę: „Columbia Club of Poland”.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
3. Stowarzyszenie jest apolityczne i niezwiązane z żadną grupą wyznaniową.
4. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenia może ono prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 2.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2017, poz. 210 ze zm.).

§ 3.

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone działania innym podmiotom.

§ 4.

1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku graficznego i pieczęci.
3. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem „Columbia Club of Poland” lub „CCP” a także kombinacją znaków graficznych i skrótu „Columbia Club of Poland” lub „CCP”.
4. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe, tytuły, certyfikaty związane ze Stowarzyszeniem oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, a także organizacjom nieposiadającym osobowości prawnej.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5.

Cele Stowarzyszenie są następujące:
a) promowanie wiedzy na temat Columbia University w Polsce;
b) promowanie rozwoju osobistego członków Stowarzyszenie oraz ich wzajemna integracja i networking;
c) świadczenie pomocy Polakom, obcokrajowcom mieszkającym w Polsce i osobom polskiego pochodzenia ubiegającym się o przyjęcie na Columbia University oraz ich rodzinom w formie przyjętej przez Zarząd Stowarzyszenia;
d) wspieranie absolwentów Columbia University w Polsce;
e) stworzenie funduszu stypendialnego dla Polaków zainteresowanych studiowaniem na Columbia University.

§ 6.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
a) działalność edukacyjną: organizowanie wykładów, odczytów, szkoleń, targów, konferencji, seminariów;
b) publikowanie artykułów, recenzji, broszur i folderów;
c) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;
d) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, sektorem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia; e) przeprowadzanie ekspertyz, analiz działań instytucji i osób publicznych.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, które mają status absolwenta Columbia University, a osoby niemające statusu absolwenta Columbia University po udzieleniu zgody przez Zarząd w formie pisemnej uchwały.

2. Na potrzeby członkostwa w Stowarzyszeniu „absolwent Columbia University” rozumiany jest jako osoba, która spędziła przynajmniej jeden pełny semestr nauki w jakiejkolwiek szkole prowadzonej w ramach Columbia University lub Barnard College w Nowym Jorku.

3. Osoba fizyczna przyjęta do Stowarzyszenia ma status Członka Zwyczajnego.
4. Członkowie założyciele Stowarzyszenia mają status Członków Zwyczajnych - Założycieli. Nie stosuje się do nich postanowień punktu 6 poniżej.
5. Kandydat do Stowarzyszenia będący osobą fizyczną, składa deklarację członkowską w formie określonej przez Zarząd Stowarzyszenia, zawierającą w szczególności oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, jak również imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL oraz informacje na temat statusu absolwenta Columbia University. Deklaracja może być sporządzona w formie dokumentowej lub pisemnej i przesłana mailem na adres któregokolwiek z członków Zarządu.
6. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji niezwłocznie powiadamia zainteresowanego przesyłając informację na adres email.

§ 8. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych;
b) wspierających;
c) honorowych.

 

§ 9.

1. Członek Zwyczajny Stowarzyszenie ma prawo do:
a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków i brania udziału w głosowaniach;
b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia;
c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością;
d) zgłaszania wniosków, opinii i postulatów co do działalności Stowarzyszenia;
e) uczestniczenia w zebraniach, wykładach i wszelkich pozostałych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał i regulaminów organów Stowarzyszenia; c) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 10.

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych;
b) przedłożenia organowi Zarządu pisemnej rezygnacji;
c) wykluczenia.

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:


a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 24 (dwudziestu czterech) miesięcy;
b)
(wykreślony);
c) postępowania rażąco sprzecznego z uchwałami władz Stowarzyszenia i niniejszym statutem;
d) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię;
e) działania na szkodę Stowarzyszenia.
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4. Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd w formie uchwały.
5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Odwołanie jest przekazywane Walnemu Zebraniu Członków przez Zarząd.
6. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 11.

1. Członkami Wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne.
3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
4. Członek wspierający jest osobą prawną mającą siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia w zamian za okazaną pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
5. Przyjęcie członka wspierającego w poczet Członków Stowarzyszenia następuje po złożeniu deklaracji zawierającej dane wymagane do uzyskania członkostwa, wynikające z niniejszego Statutu oraz oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
6. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w wysokości zatwierdzonej przez Walne Zebranie Członków.

7. Skreślenie z listy członków wspierających następuje w drodze uchwały Zarządu, gdy zaistnieją okoliczności przewidziane dla ustania członkostwa członka zwyczajnego.

§ 12.

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna.
2. Członkiem honorowym może być osoba niebędąca Członkiem Stowarzyszenia.
3. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi i wkład w rozwój Stowarzyszenia.
4. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia tytułu członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
5. Walne Zebranie Członków może odebrać tytuł członka honorowego wskutek okoliczności przewidzianych dla ustania członkostwa członka zwyczajnego.
6. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
7. Do Członków honorowych przyjętych w poczet Członków Stowarzyszenia nie stosuje się przepisu o trzymiesięcznym okresie próby.

§ 13.

1. Członkowi honorowemu może być nadany tytuł Mecenasa Stowarzyszenia. Tytuł ten Walne Zebranie Członków może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności i wybitny wkład na rzecz Stowarzyszenia, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.

2. Do Mecenasa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych. 3. Nadanie tytułu Mecenasa Stowarzyszenia następuje uchwałą podjętą większością 2/3 w obecności co najmniej połowy liczby członków; w przypadku braku wymaganego quorum stosuje się § 17 ust. 2.

4. Mecenas Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 14.

1.Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczenia w pracach organów Stowarzyszenia, a także imprezach integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie.
2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w pracach organów Stowarzyszenia jedynie z głosem doradczym.

Rozdział IV ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 15.

Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków;

b) Zarząd Stowarzyszenia;
c) Komisja Rewizyjna.

 

§ 16.

1. Wyboru Prezesa i pozostałych Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród Członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym. Walne Zebranie Członków może zarządzić głosowanie tajne zwykłą większością głosów członków obecnych.

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na trzyletnią kadencję.
3. Upływ kadencji członka Zarządu nie wyklucza możliwości dokonania reelekcji na okres nowej kadencji.
4. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
b) pisemnej rezygnacji;
c) odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków; w przypadku braku wymaganego quorum stosuje się § 17 ust. 2.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 3 i ust. 5 lit. b, pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na stanowisko członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.

§ 17.

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia wszelkie uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych. Członkowie mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków osobiście lub przez pełnomocników.

3. Drugi termin powinien być podany do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.

§ 18.

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków przynajmniej na 7 dni przed jego terminem na adresy email członków.

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek złożony przez co najmniej połowę członków Stowarzyszenia. 4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków niezwłocznie po otrzymaniu wniosku. Termin odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

5. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym;
b) członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni przez Zarząd goście – z głosem doradczym. 6. Do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków dołącza się proponowany harmonogram obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić.
7. Harmonogram obrad może być rozszerzony przez Zarząd poprzez złożenie wniosków własnych.
8. Uprawnionym do złożenia wniosku własnego jest:
a) Członek Zarządu;
b) co najmniej 5 (pięciu) członków Stowarzyszenia.

§ 19.

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b) uchwalenie regulaminów organów Stowarzyszenia, w szczególności Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej;
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia;
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności minionej kadencji;
e) udzielanie absolutorium, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej;
f) wybór członków Zarządu;
g) wybór członków Komisji Rewizyjnej;
h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany;

i) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia i tytułu Mecenasa Honorowego;
j) ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia; k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;
l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji;
m) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów;
n) uchwalanie budżetu;
2. Walne Zebranie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu wybiera Przewodniczącego Zebrania, który dalej prowadzi obrady, oraz na wniosek Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza Zebrania.

§ 20.

1. Zarząd składa się od trzech do siedmiu członków używających tytułów: Prezesa lub Członka Zarządu. W razie równej ilości głosów głos Prezesa jest decydujący.
2. W skład Zarządu każdorazowo wchodzą co najmniej:
a) Prezes;

b) dwóch lub więcej Członków Zarządu.
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Członek Zarządu.
4. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 21.

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania,
b) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia;
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem;
d) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia nowych członków i ustania członkostwa; e) rozstrzyganie sporów między członkami;
f) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
g) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
h) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia;
i) przedłożenie Walnemu Zebraniu corocznego planu budżetowego;

j) uchwalanie regulaminu Stowarzyszenia;
k) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub dwóch Członków Zarządu.
3a. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.
5. Szczegółowe zasady działania Zarządu może określić regulamin Zarządu.

§ 22.

1. Komisja Rewizyjna składa się od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu;

b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;

e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
2a. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej. 4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby będące członkami Zarządu.

§ 23.

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach określonych w Regulaminie Stowarzyszenia, na posiedzeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zastępuje inny członek Komisji Rewizyjnej wyznaczony przez Przewodniczącego.

§ 24.

1. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu następuje w drodze uchwały powziętej przez Walne Zebranie Członków. 2. Członkowie władz powołani w tym trybie mogą pełnić swój mandat do końca kadencji członka, na którego miejsce zostali powołani uchwałą Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ V MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 25.

1. Majątek stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia składa się z:
a) składek członkowskich;

b) dotacji;
c) darowizn, spadków, zapisów;
d) dochodów z majątku;
e) dochodów z prowadzonej działalności statutowej lub gospodarczej; e) środków otrzymywanych od członków i sympatyków Stowarzyszenia.

§ 26.

1. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków.
2. Każdy członek Stowarzyszenia jest obowiązany uiścić kwotę składki członkowskiej na konto Stowarzyszenia do końca pierwszego kwartału każdego roku.
3. Nowo przyjęci członkowie są zobowiązani do dokonania wpłaty składki na rachunek bankowy Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 27.

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 28.

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w szczególności w sprawach majątkowych, uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie (przy czym Prezes Zarządu jest, na potrzeby niniejszego ustępu, Członkiem Zarządu).

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29.

Zmiana statutu oraz decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; w przypadku braku wymaganego quorum stosuje się § 17 ust. 2.

§ 30.

1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zebranie Członków wyznaczy innych likwidatorów.
2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określi sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Showing 1 reaction

You’re not logged in. please login or create an account.
with your social media account
with your social media account
  • Joanna Socha
    published this page in About 2023-05-02 15:33:38 +0200
x
This website uses cookies as well as similar tools and technologies to understand visitors' experiences. By continuing to use this website, you consent to Columbia University's usage of cookies and similar technologies, in accordance with the
Columbia University Website Cookie Notice.